Nhân sự Bộ môn Tổ chức Quản lý y tế

Stt           Họ và tên Chức vụ Email
1   PGS.TS. Tô Gia Kiên Trưởng Bộ môn; Phó trưởng khoa, Giảng viên cao cấp togiakien@ump.edu.vn
2   TS.BS. Ngô Đồng Khanh Giảng viên cao cấp ngodongkhanh@icloud.com
3   TS.BS. Phan Thanh Xuân Giảng viên chính ptxuanytcc@ump.edu.vn
4   ThS. Nguyễn Thành Luân Giảng viên ntluanytcc@ump.edu.vn
5   ThS. BS. Lê Hồng Phước  Giảng viên lehongphuoc@ump.edu.vn
6   ThS.BS. Hồ Tất Bằng Giảng viên hotatbang@ump.edu.vn
7   ThS. Nguyễn Thị Hải Liên Giảng viên nguyenthihailien@ump.edu.vn