Giới thiệu

Đơn vị Đảm bảo chất lượng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tham mưu đề xuất và thực hiện các giải pháp giúp khoa trong công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo

- Xây dựng kế hoạch và lập báo cáo đánh giá của toàn trường hàng năm, thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định của trường.

- Triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (bao gồm: Phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo…)

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: Chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học viên, việc làm của sinh viên đã ra trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của học viên, sinh viên các hệ đào tạo thuộc Khoa.

- Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các bộ môn, trung tâm thuộc Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động đảm bảo chất lượng: Lưu trữ dữ liệu, thông tin, tài liệu minh chứng về kiểm định chất lượng giáo dục

Nhân sự:

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Lê Minh Thuận Phó Trưởng Đơn vị; Giảng viên chính leminhthuan@ump.edu.vn
2 CN. Nguyễn Thiên Ý Nhi Chuyên viên thienynhidbcl@ump.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Mai Vy Chuyên viên maivy@ump.edu.vn