Giới thiệu

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

  • Địa chỉ: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM.
  • Điện thoại: (+84-28) 3855 9714 - 3954 0034
  • Fax: (+84-28) 3859 7965
  • Email: khoaytcc@ump.edu.vn