Giới thiệu Bộ môn Tổ chức Quản lý y tế

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực tập cộng đồng cho các đối tượng: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ  Y học dự phòng, Bác sĩ Y học cổ truyền, Cử nhân Y tế công cộng; Bác sĩ hệ liên thông; CN Điều dưỡng, CN Nữ hộ sinh, CN Gây mê hồi sức; CN Xét nghiệm; CN Kỹ thuật hình ảnh, CN Phục hồi chức năng.
 • Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho  sinh viên Cử nhân Y tế Công cộng , Bác sĩ Y học dự phòng.
 • Giảng dạy 5 môn học/ học phần về Quản lý Y tế; Kinh tế Y tế, Các Chương trình Y Tế Quốc gia, Chính sách y tế, Quản lý bệnh viện cho Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Cao học và Nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành Dịch tễ học và Y tế công cộng.
 • Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho Cao học y tế Công Cộng, Chuyên khoa I Y tế công cộng; Chuyên khoa II Quản lý y tế, và luận án Nghiên cứu sinh Y tế Công Cộng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Mở mã số đào tạo NCS về Vệ sinh học xã hội
 • Tổ chức y tế, NCS về Quản lý bệnh viện, Thạc sĩ Quản lý bệnh viện.
 • Đẩy mạnh Đào tạo liên tục và  ngắn hạn chứng chỉ Quản lý bệnh viện, Quản lý dự án, Quản lý chất lượng ( TQM, ISO …).
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy và lượng giá các đối tượng Đại học và Sau Đại học. Thực hiện  giảng dạy  đảm bảo chất lượng giáo dục tại  Bộ môn.
 • Phát triển nâng cao nguồn  nhân lực giảng dạy.
 • Hoàn chỉnh  tài liệu giảng dạy E-learning và tài liệu tham khảo cho các đối tượng giảng dạy.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Tổ chức & Quản lý y tế và Quản lý bệnh viện