Nhân sự Bộ môn Thống kê Y học - Tin học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Đỗ Văn Dũng Trưởng Bộ môn; Trưởng Khoa; GVCC dvdung@ump.edu.vn
2 PGS.TS. Thái Thanh Trúc   Phó Trưởng Bộ môn; GVCC thaithanhtruc@ump.edu.vn
3 ThS. Đoàn Thị Ngọc Hân   Giảng viên doanngochanytcc@ump.edu.vn
4 ThS. Huỳnh Ngọc Vân Anh   Giảng viên hnvanhytcc@ump.edu.vn
5 TS. Nguyễn Thị Minh Trang Giảng viên ntmtrangytcc@ump.edu.vn
6 ThS.BS. Nguyễn Lâm Vương Giảng viên nguyenlamvuong@ump.edu.vn