Nhân sự Bộ môn Sức khỏe cộng đồng

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Nguyễn Duy Phong Trưởng Bộ môn; Phó Trưởng Khoa phụ trách, Giảng viên cao cấp ndphongytcc@ump.edu.vn
2 TS. Lê Nữ Thanh Uyên Phó trưởng Bộ môn; Giảng viên chính lenuthanhuyen@ump.edu.vn
3 TS. Nguyễn Hồng Hoa Giảng viên honghoa@ump.edu.vn
4 ThS. Phạm Thị Vân Phương Giảng viên phamphuong@ump.edu.vn
5 ThS.BS. Đoàn Duy Tân Giảng viên doanduytaan@ump.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phúc  Giảng viên Phucnguyen@ump.edu.vn