Nhân sự Bộ môn Sức khỏe cộng đồng

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Nguyễn Duy Phong Trưởng BM; Phó Trưởng Khoa YTCC; GVCC ndphongytcc@ump.edu.vn
2 ThS. Lê Nữ Thanh Uyên Phó trưởng Bộ môn; GV chính lenuthanhuyen@ump.edu.vn
3 TS. Nguyễn Hồng Hoa Giảng viên honghoa@ump.edu.vn
4 ThS. Phạm Thị Vân Phương Giảng viên phamphuong@ump.edu.vn
5 ThS. Trần Nhật Quang Giảng viên quang.n.tran.2311@gmail.com
6 ThS.BS. Đoàn Duy Tân Giảng viên doanduytaan@ump.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Ngọc Hồng Phúc  Giảng viên Phucnguyen@ump.edu.vn