Giới thiệu Bộ môn Sức khỏe công đồng

ĐÀO TẠO

 • Giảng dạy các môn nghiên cứu định tính, bệnh thông thường 1, 2, 3; thực hành cộng đồng, các bệnh thông thường, sơ cấp cứu thông thường, nghiên cứu định tính cho các đối tượng cử nhân YTCC, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ đa khoa, CNXNYHDP
 • Giảng dạy các môn Y học phòng ngừa, y học chứng cứ, nghiên cứu định tính, các phương pháp nghiên cứu sức khỏe cộng đồng cho sinh viên Cao học, CKI, CKII, NCS, các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội
 • Hướng dẫn luận văn cho các sinh viên đại học và sau đại học
 •  Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về y tế công cộng và xuất bản kết quả nghiên cứu trên các tạp chí trong nước và quốc tế 


CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Bằng khen của Uỷ Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh năm 2009.
 • Bằng khen của Bộ Y tế năm 2014, 2017, 2018.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BỘ MÔN

 1. Nâng cao chất lượng giảng dạy và lượng giá các đối tượng Đại học và Sau Đại học
 2. Thực hiện giảng dạy đảm bảo chất lượng giáo dục tại Bộ môn.
 3. Phát triển nâng cao nguồn nhân lực giảng dạy
 4. Bổ sung và hoàn chỉnh tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo cho các đối tượng Đại học và Sau Đại học.
 5.  Nghiên cứu khoa học: Tăng số lượng và chất lượng các đề tài Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y tế công cộng.