Nhân sự Bộ môn Kinh tế y tế

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Tạ Thị Kim Ngân  Giảng viên takimngan@ump.edu.vn
2 ThS. Lương Khánh Duy  Giảng viên duykluong@ump.edu.vn