Giới thiệu Bộ môn Kinh tế y tế

ĐÀO TẠO

  • Giảng dạy cho các đối tượng gồm Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Y liên thông, Cử nhân Y tế công cộng; Bác sĩ hệ liên thông. 
  • Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân Y tế công cộng, Bác sĩ Y học dự phòng, trung bình từ 3-4 khóa luận cho mỗi giảng viên hàng năm.
  • Bộ môn giảng dạy 01 môn học/ học phần về Kinh tế y tế cho học viên CKI, CKII, Cao học và Nghiên cứu sinh 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BỘ MÔN

  1. Nâng cao chất lượng giảng dạy và lượng giá các đối tượng Đại học và Sau Đại học
  2. Thực hiện giảng dạy đảm bảo chất lượng giáo dục tại Bộ môn.
  3. Phát triển nâng cao nguồn nhân lực giảng dạy
  4. Bổ sung và hoàn chỉnh tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo cho các đối tượng Đại học và Sau Đại học.
  5. Nghiên cứu khoa học: Tăng số lượng và chất lượng các đề tài Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kinh tế y tế.