Nhân sự Bộ môn Giáo dục sức khỏe và Tâm lý y học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Phạm Phương Thảo Phó trưởng Bộ môn; Giảng viên chính ppthaoytcc@ump.edu.vn
2 TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh Giảng viên chính; Trưởng Văn phòng Khoa hhnquynhytcc@ump.edu.vn
3 TS. Lê Minh Thuận Giảng viên chính; Phó Trưởng Đơn vị Đảm bảo chất lượng giáo dục leminhthuan@ump.edu.vn
4 PGS.TS. Trần Thiện Thuần Giảng viên cao cấp tranthienthuan@ump.edu.vn
5 TS.BS. Huỳnh Giao Giảng viên hgiaoytcc@ump.edu.vn
6 ThS. Phan Thị Hoài Yến Giảng viên pthyenytcc@ump.edu.vn
7 ThS Nguyễn Đăng Dung Giảng viên nddungytcc@ump.edu.vn
8 ThS. Lê Huy Thành Giảng viên lhthanhytcc@ump.edu.vn