Nhân sự Bộ môn Giáo dục sức khỏe và Tâm lý y học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Trần Thiện Thuần (DTH) Giảng viên cao cấp tranthienthuan@ump.edu.vn
2 TS. Phạm Phương Thảo (Tâm lý) Phó trưởng Bộ môn; GV chính ppthaoytcc@ump.edu.vn
3 TS. Lê Minh Thuận (Tâm lý) Giảng viên chính leminhthuan@ump.edu.vn
4 TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh (YTCC) Giảng viên chính; Trưởng VP Khoa hhnquynhytcc@ump.edu.vn
5 TS.BS. Huỳnh Giao (Nhi khoa) Giảng viên hgiaoytcc@ump.edu.vn
6 ThS. Lê Huy Thành Giảng viên lhthanhytcc@ump.edu.vn
7 ThS. Phan Thị Hoài Yến Giảng viên pthyenytcc@ump.edu.vn
8 ThS Nguyễn Đăng Dung Giảng viên nddungytcc@ump.edu.vn