Giới thiệu Bộ môn Giáo dục sức khỏe và Tâm lý y học

ĐÀO TẠO

  • Đào tạo những học viên có năng lực cơ bản về lĩnh vực khoa học tâm lý, xã hội và hành vi để ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe, nhân học y học, y xã hội học và y tế công cộng.
  • Đào tạo sinh viên chuyên ngành Tâm lý lâm sàng có kỹ năng thực hành nghề công tác tư vấn tâm lýi; có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng giải quyết vấn đề xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
  • Thực hiện các hoạt động tham vấn tâm lý, tâm lý trị liệu tại bệnh viện và cộng đồng.  
  • Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành YTCC, tâm lý lâm sàng
  • Tham gia xây dựng và triển khai hoạt động tư vấn tại phòng tư vấn tâm lý xã hội

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

  • Tập thể Lao động xuất sắc
  • Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế
  • Bằng khen của UBND TP.HCM
  • Giấy khen Đại học Y Dược TPHCM

MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC CƠ BẢN CỦA BỘ MÔN

1. Củng cố tố chức và quy hoạch đội ngũ cán bộ và định hướng rõ ràng trong tuyển dụng, bồi dưỡng và đề bạt cán bộ. Khuyến khích giảng viên bộ môn tự học tập, rèn luyện, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên có điều kiện được học tập và bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ ở trong và ngoài nước. Chú trọng bồi dưỡng giảng viên trẻ, mới được tuyển dụng.

2. Tập trung biên soạn, cập nhật đầy đủ các chương trình giảng dạy, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo cho các đối tượng đào tạo đại học và sau đại học, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về biên soạn tài liệu cho từng giai đoạn, từng giảng viên bộ môn.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy chế về giảng dạy, thi cử, quản lý sinh viên. Không ngừng nâng cao chất lượng dạy học bằng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.

4. Phát triển hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường qua công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các dự án và hoạt động khám điều trị tâm lý lâm sàng tại các bệnh viện liên kết.

5. Tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên bộ môn tham gia các chương trình, dự án, hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thích hợp. Qua đó nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn của giảng viên và quảng bá, nâng cao uy tín của bộ môn, nhà trường trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.