Nhân sự Bộ môn Dinh dưỡng và thực phẩm

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS.BS. Phạm Thị Lan Anh Trưởng Bộ môn; Giảng viên ptlanhytcc@ump.edu.vn
2 ThS. Bùi Thị Hoàng Lan Giảng viên bthlanytcc@ump.edu.vn
3 BS. Võ Văn Tâm Giảng viên vovantamytcc@ump.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Ngọc Bích Giảng viên bichnguyen@ump.edu.vn
5 ThS. Trương Nhật Khuê Tường Giảng viên khuetuong@ump.edu.vn
6 ThS.BS. Nguyễn Thị Nhung Giảng viên nhungnguyen@ump.edu.vn 
7 ThS. Nguyễn Thị Hồng Uyên Giảng viên nthuyen@ump.edu.vn