Nhân sự Bộ môn Dịch tễ học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 ThS. Mai Thị Thanh Thuý Phó Trưởng Bộ môn; Giảng viên chính maithanhthuy@ump.edu.vn
2 TS. Trịnh Thị Hoàng Oanh Giảng viên tthoanhytcc@ump.edu.vn
3 ThS. Phạm Nhật Tuấn Giảng viên phamnhattuan@ump.edu.vn
4 TS. Phùng Khánh Lâm  Giảng viên lampk@ump.edu.vn
5 ThS. Kim Xuân Loan Giảng viên chính; Tổ trưởng Tổ HTQT-NCKH kimxuanloan2712@ump.edu.vn
6 TS.BS. Trần Thị KimTú
Giảng viên
kimtu@ump.edu.vn
7 ThS.Bùi Thị Hy Hân Giảng viên bthhan@ump.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thiện Minh Giảng viên minhnt@ump.edu.vn