Nhân sự Bộ môn Dân số

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Diệp Từ Mỹ  Phó Trưởng Bộ môn; GV dtm@ump.edu.vn
2 ThS. Trần Thị Tuyết Nga Giảng viên tttngaytcc@ump.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc Giảng viên trucnguyen168@ump.edu.vn