Thông báo

V/v cập nhật hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần trực tuyến tại Cổng thông tin sinh viên sv.ump.edu.vn
14/11/2019

Sinh viên vào trình duyệt cổng thông tin sinh viên của trường bằng đường dẫn (sv.yds.edu.vn) hoặc (sv.ump.edu.vn) và đăng nhập tài khoản sinh viên.

Sau đó thực hiện theo hướng dẫn tại Tài liệu đính kèm tại đây:

► ThongBao_HuongDanDangKyHocPhanTaiCongThongTinSV_112019.pdf