Thông báo

[Tuyển dụng] Thông báo tuyển dụng các vị trí từ tổ chức Woolcock
03/03/2023

Thông báo tuyển dụng Điều phối viên dự án và Nhân viên dự án từ tổ chức Woolcock:

1. Điều phối viên dự án

 

2. Nhân viên dự án:

 

Đăng bởi Tổ Quản lý Đào tạo

Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh