Thông báo

Thông báo về việc đóng học phí và bảo hiểm y tế năm học 2020 - 2021
04/09/2020

Khoa Y tế Công cộng thông báo đến sinh viên Công văn số 1300/TB-ĐHYD của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh ngày 04/9/2020 về việc đóng học phí và bảo hiểm y tế năm học 2020 - 2021.