Thông báo

Thông báo lịch sinh hoạt "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2019 - 2020
19/08/2019

Lịch sinh hoạt:

  • Khoa Y học cổ truyển: (Giảng đường tòa nhà 15 tầng)
  • Khoa Y tế công cộng: (Giảng đường tòa nhà 15 tầng)
  • Khoa Y : (Giảng đường tòa nhà 15 tầng)

► Chi tiết lịch sinh hoạt khoa YHCT, YTCC, Y xem tại đây

  • Khoa Răng hàm mặt: (Giảng đường tòa nhà 15 tầng)
  • Khoa Dược: (Giảng đường tòa nhà 15 tầng và giảng đường khoa Dược)
  • Khoa Điều dưỡng-Kỹ thuật y học

► Chi tiết RHM, Dược, ĐD-KTYH và lưu ý cho các khoa xem tại đây.