Thông báo

Kế hoạch giảng dạy của khoa Y tế công cộng năm học 2022 - 2023
24/08/2022

Kế hoạch giảng dạy năm học 2022 - 2023

     Khoa Y tế công cộng thông báo đến sinh viên và học viên kế hoạch giảng dạy năm học 2022 – 2023:

I. Y tế công cộng:

 1. Năm 1 lớp Y tế công cộng 2022 (hệ chính quy): xem chi tiết
 2. Năm 2 lớp Y tế công cộng 2021 (hệ chính quy): xem chi tiết
 3. Năm 3 lớp Y tế công cộng 2020 (hệ chính quy): xem chi tiết
 4. Năm 4 lớp Y tế công cộng 2019 (hệ chính quy): xem chi tiết

II. Dinh dưỡng:

 1. Năm 1 lớp cử nhân Dinh dưỡng 2022 (hệ chính quy): xem chi tiết
 2. Năm 2 lớp cử nhân Dinh dưỡng 2021 (hệ chính quy): xem chi tiết
 3. Năm 3 lớp cử nhân Dinh dưỡng 2020 (hệ chính quy): xem chi tiết
 4. Năm 4 lớp cử nhân Dinh dưỡng 2019 (hệ chính quy) : xem chi tiết

III. Y học dự phòng:

 1. Năm 2 lớp Y học dự phòng 2021 (hệ chính quy): xem chi tiết
 2. Năm 3 lớp Y học dự phòng 2020 (hệ chính quy): xem chi tiết
 3. Năm 4 lớp Y học dự phòng 2019 (hệ chính quy): xem chi tiết
 4. Năm 5 lớp Y học dự phòng 2018 (hệ chính quy): xem chi tiết
 5. Năm 6 lớp Y học dự phòng 2017 (hệ chính quy): xem chi tiết

IV. Các lớp Sau Đại học khoá 2021 – 2023: xem chi tiết