Thông báo

Bioinformatics Workshop 2020
07/01/2020

Khoa Y - Đại học Tsukuba phối hợp cùng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về Tin học Sinh học 2020 tại TP. HCM.

  • Đơn vị tổ chức: Khoa Y, Đại học Tsukuba.
  • Báo cáo viên: TS. Masafumi Muratani
  • Thời gian: 8.00 – 17.00, ngày 07, 08 và 09 tháng 01 năm 2020
  • Địa điểm: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  (217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. HCM)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
  • Đối tượng của chương trình: sinh viên tốt nghiệp, giảng viên và nhân viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học đối tác khác ở Đông Nam Á, những người quan tâm đến việc tham gia khóa học.

Ứng cử viên vui lòng điền vào mẫu đơn đính kèm hoặc tải xuống tại trang web Tsukuba. Mẫu đơn cũng có sẵn tại:
http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/overseas_offices/hcmc_office/applications/application_27.html

Địa chỉ email của văn phòng tại TP. HCM của chúng tôi là: ut.vietnam@un.tsukuba.ac.jp