Nghiên cứu

Giới thiệu Nghiên cứu Khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Đề xướng và đánh giá các chính sách y tế làm giảm gánh nặng bệnh tật, có hiệu quả kinh tế
  • Mô hình bệnh tật của các tỉnh phía Nam
  • Sức khỏe và tác động của môi trường lên sức khỏe
  • Chấn thương và tai nạn
  • Mô hình tổ chức hệ thống y tế
  • Đo lường chất lượng cuộc sống, thể lực thanh niên
  • Phát triển và ứng dụng hệ thống thông tin Y tế
  • Sức khỏe cộng đồng