Giới thiệu

Tổ Hành chính tổ chức

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 ThS. Đỗ Thị Thu Thảo Tổ trưởng; Phó trưởng Văn phòng Khoa thaodo1510@gmail.com
2 ThS. Lê Thị Oanh Cán sự ltoanhytcc@ump.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ Chuyên viên nthmoytcc@ump.edu.vn
4 CN. Nguyễn Thị Hương Giang Kế toán viên nthgiangytcc@ump.edu.vn
5 ThS. Vũ Thị Thu Hương Nhân viên văn thư vtthuongytcc@ump.edu.vn