Giới thiệu

Tổ Quản lý đào tạo

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh Tổ trưởng, Trưởng Văn phòng Khoa, Giảng viên chính hhnquynhytcc@ump.edu.vn
2 CN. Hồ Thị Giang Chuyên viên hogiang@ump.edu.vn
3 ThS. Uông Nguyễn Thu Trâm Chuyên viên uongthutram@ump.edu.vn
4 ThS. Hồ Hoàng Vũ Chuyên viên hhvuytcc@ump.edu.vn
5 ThS. Lê Trường Vĩnh Phúc Chuyên viên ltvphucytcc@ump.edu.vn
6 CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhân viên văn thư thanhnhanytcc@ump.edu.vn
7 CN. Vưu Thị Mỹ Lành  Chuyên viên vtmlanh@ump.edu.vn