Giới thiệu

Tổ Quản trị giáo tài

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 KS. Huỳnh Văn Luận Tổ trưởng; Cán sự hvluan@ump.edu.vn
2 CN. Nguyễn Huỳnh Phương Thảo Nhân viên văn thư nhpthaoytcc@ump.edu.vn
3 Đỗ Ngọc Kiểu Nhân viên  
4 Huỳnh Kim Ngọc Nhân viên