Giới thiệu

Tổ Hợp tác quốc tế & Nghiên cứu khoa học

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1 ThS. Kim Xuân Loan Tổ trưởng; Giảng viên kimxuanloan2712@ump.edu.vn
2 BS. Võ Trần Trọng Bình Chuyên viên vttbinhyhdp14@ump.edu.vn
3 CN. Võ Ý Lan Chuyên viên voylanytcc@ump.edu.vn