Giới thiệu

Văn phòng khoa

VĂN PHÒNG KHOA

Chức năng nhiệm vụ Văn phòng khoa Y tế Công cộng:

  • Tham mưu cho lãnh đạo khoa trong việc quản lý toàn diện và tổ chức các hoạt động của Khoa.
  • Thực hiện chế độ báo cáo và phối hợp công tác giữa các tổ chuyên môn với các phòng chức năng của nhà trường.
  • Giúp lãnh đạo khoa trong quản lý điều hành các hoạt động của khoa bao gồm các nhiệm vụ chính: Quản lý hành chính, nhân sự, công tác đào tạo, học sinh sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; kế hoạch tài chính và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

Phụ trách văn phòng khoa:

Trưởng Văn phòng: TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh
Phó trưởng Văn phòng: ThS. Đỗ Thị Thu Thảo