Nhân sự Bộ môn Y học dự phòng cơ sở

Stt Họ và tên Chức vụ  Email
1 ThS.BS. Lê Thị Diễm Trinh Giảng viên trinhle309@ump.edu.vn