Nhân sự Bộ môn Sức khỏe môi trường

Stt Họ và tên Chức vụ Email
1   PGS. TS. Trần Ngọc Đăng Phó trưởng Bộ môn; Giảng viên cao cấp tndangytcc@ump.edu.vn
2   TS. Huỳnh Thị Hồng Trâm Giảng viên tramytcc@ump.edu.vn 
3   TS. Lê Linh Thy Giảng viên llthyytcc@ump.edu.vn
4   ThS. Lâm Minh Quang Giảng viên lmquangytcc@ump.edu.vn
5   ThS. Nguyễn Võ Phương Trang Giảng viên phuongtrang@ump.edu.vn