Chương trình học bổng hè 2020 tại Taipei Medical University (TMU)
08/01/2020

Chương trình dành cho sinh viên năm 3 trở lên hoặc đã tốt nghiệp đại học. Học bổng sẽ bao gồm:
  • Đối với chương trình Translational Medicine, stipend : 15,000 NT/tháng
  • Hỗ trợ tiền ăn: 80 NT/ngày (cho 20 ngày/tháng)
  • Tiền ở 10,000NT/tháng.
Mọi chi tiết sẽ được thông báo khi được nhận học bổng.
Xem thêm thông tin tại: